Verwaltungszentrum Praga C, Prag
 
Verwaltungszentrum Praga C, Prag
 
Verwaltungszentrum Praga C, Prag
 
Verwaltungszentrum Praga C, Prag
 
Verwaltungszentrum Praga C, Prag